Home / Tài liệu kỹ thuật / Chứng chỉ kiểm định của tổ chức NSF cho hóa chất tẩy cặn Dynamic Decaler

Chứng chỉ kiểm định của tổ chức NSF cho hóa chất tẩy cặn Dynamic Decaler

Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler được phép sử dụng để vệ sinh cho thiết bị trong khu vực sản xuất thực phẩm vì sản phẩm này có kiểm định của tổ chức National Sanitary Foundation viết tắt là NSF ( Trung tâm hợp tác về An toàn Thực phẩm và Nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)) cho phép hóa chất có thể sử dụng trong khu vực sản xuất thực phẩm.